Gesteggel stadionhuur NEC

Nijmeegse Rekenkamer velt hard oordeel over controle op cijfers club.

De Nijmeegse politiek heeft onvoldoende zicht op de fi­nanciële verplichtingen van NEC. Raadsleden kunnen nog steeds niet beschikken over een volledig dossier waarmee na te gaan is of de club het huurcontract met de gemeente voor stadion De Goffert naleeft. En uit de gegevens die er wel zijn, blijkt dat club en college van B en W onderling nieuwe, soepelere af­spraken hebben gemaakt. Die zijn strijdig met het contract dat in 2003, toen de gemeente het stadion kocht en daarmee de club hielp, door de politiek is goedge­keurd.

Dat is de conclusie van een nieuw rapport van de Nijmeegse Reken­kamer, een onderzoeksclub die voornamelijk uit raadsleden be­staat. „ Simpel gezegd: er zit nogal wat licht tussen wat er in het huurcon­tract staat en wat er in de praktijk gebeurt”, zegt CDA-raadslid Al­bear Hillen, lid van de Rekenka­mer. Hillen wijst met name op het ont­breken van het zogenaamde garan­tievermogen. In 2003 bedong de gemeenteraad dat NEC twee miljoen euro in een spaarpot moest stoppen. Een buf­fer voor financieel moeilijke tij­den. En een garantie dat de ge­meente dan geen huurpenningen misloopt. „ Zoiets zit eigenlijk standaard in elk huurcontract. Maar blijkbaar hebben burgemeester en wethou­ders nieuwe afspraken gemaakt. Dat geldt ook voor de wijze van de huurbetaling; die is niet meer elke maand.” Voor de goede orde: de Rekenka­mer velt geen oordeel over NEC, maar over B en W. Volgens het rapport brengt de huidige gang van zaken ‘risico’s met zich mee’. Doordat raadsleden verstoken blij­ven van informatie en hun contro­lerende taak niet kunnen uitoefe­nen, is het ‘niet denkbeeldig dat de gemeente voor onaangename verrassingen komt te staan en er dan geen goede publieke verant­woording mogelijk is’. Maar verantwoordelijk wethouder Paul Depla zegt dat de gemeente­raad tijdig op de hoogte is ge­bracht van aangepaste afspraken tussen voetbalclub en gemeente. Omdat NEC na 2003 twee finan­cieel beroerde jaren doormaakte, is inderdaad besloten het garantie­fonds niet in te stellen.

Vervolg

Wethouder Depla: ‘ Dan krijg je scenario van ADO Den Haag’
Nijmeegse gemeente­bestuurder waakt voor averechtse werking.

Wethouder Paul Depla stelt zich duidelijk op: „ Als we nu alsnog zouden afdwingen dat NEC er twee miljoen euro in stopt, dan zou dat betekenen dat de club flink moet snijden in het spelersbe­stand. Daarmee komt een ADO Den Haag of RKC- scenario een stuk dichterbij. Dus dat de club de­gradeert en haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Het zou volledig averechts werken.” Voor de gemeente Nijmegen zijn twee dingen van belang, aldus De­pla. „Eén: dat we een eredivisie­waardige club houden. Twéé: dat die club in staat is de huur tot op de laatste eurocent te betalen. Dat garantiefonds moet geen doel op zich zijn.” Dat Nijmeegse raadsleden niet over alle informatie kunnen be­schikken die ze willen, vindt De­pla geen onoverkomelijk pro­bleem. „We hebben een uitstekende ver­trouwensrelatie met de club. We worden elk kwartaal volledig op de hoogte gebracht. Daar zit ook bedrijfsgevoelige informatie bij, over spelerssalarissen bijvoor­beeld. Als wij dat soort informatie aan iedereen beschikbaar stellen, zal het gevolg zijn dat NEC ons voortaan alleen nog het strikt noodzakelijke vertelt. Ook hier geldt: als je op je strepen gaat staan, bereik je het omgekeerde ef­fect.” „We moeten als gemeente op een slimme manier met dit soort din­gen omgaan, niet op een dwang­matige manier.” „Wat de Rekenkamer wil, noem ik de tragiek van de goede bedoelin­gen. Dan ben je pennywise, pound­foolish.” De Nijmeegse gemeenteraad praat waarschijnlijk in januari over de conclusies van de Rekenkamer en de afwijkende zienswijze van bur­gemeester en wethouders. Wethouder Depla wil ten opzich­te van NEC geen dwangmaatrege­len voor wat betreft verplichtin­gen. Dat werkt volgens hem al­leen maar averechts.

Bron: De Gelderlander

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
error: Het kopiëren van content is niet toegestaan