Maandag Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging

Maandag 18 oktober a.s. zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden worden. Het bestuur nodigt al haar leden uit om deze vergadering bij te wonen. De vergadering vindt plaats om 19.00 uur in het Supportershome (De Eendracht). Het home is vanaf 17.30 uur geopend.

AGENDA
1. opening
2. mededelingen
3. vaststellen agenda
4. verslag Algemene Ledenvergadering dd 27 oktober 2003(*)
5. verslag verenigingsjaar (*)
6. financieel verslag door de penningmeester (*)
7. verslag kascontrolecommissie
8. dechargeren penningmeester
9. begroting seizoen 2004/2005
10. benoeming nieuwe kascontrolecommissie
11. bestuursverkiezing (*)
12. beleidsplan resterend seizoen 2004/2005
13. rondvraag
14. sluiting

(*)TOELICHTING OP DE AGENDA(*)

AD 4:
Vanaf 18.30 uur zal dit verslag voor ieder lid beschikbaar zijn. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, maar wel geïnteresseerd zijn in het verslag kunnen dit na de vergadering op 18 oktober 2004 opvragen via: info@supver-nec.nl

AD 5:
ter vergadering zal dit verslag worden voorgelezen

AD 6:
vanaf 18.30 uur zal dit verslag voor ieder lid beschikbaar zijn. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, maar wel geïnteresseerd zijn in het verslag kunnen dit na de vergadering op 18 oktober 2004 opvragen via: info@supver-nec.nl

AD 9:
vanaf 18.30 uur zal een exemplaar van de begroting voor komend jaar voor ieder lid beschikbaar zijn. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, maar wel geïnteresseerd zijn in het verslag kunnen dit na de vergadering op 18 oktober 2004 opvragen via: info@supver-nec.nl

AD 11:
Het gehele bestuur is aftredend en na intern overleg is bekend geworden dat Frans Ariaans
zich niet herkiesbaar zal stellen. Het huidige bestuur is al sinds ruim een jaar met 6 personen
actief in plaats van de benodigde 7 personen (volgens de statuten). Na overleg en het herverdelen van de onderlinge taken wordt voorgesteld om, als zich geen kandidaten melden, met 5 personen verder te gaan en hiervoor de statuten aan te passen.

De volgende bestuursleden hebben aangegeven om zich herkiesbaar te stellen:
Rob Schevers, voorzitter
Johan Bouwman, penningmeester
Linda van Munster, secretaris
Johan Wanetie, ledenadministratie
Judith Coenders, lid

Kandidaatbestuursleden kunnen zich tot uiterlijk 4 oktober 2004 schriftelijk wenden tot:
info@supver-nec.nl o.v.v. Kandidaatbestuurslid. Van te voren kan dan in een gesprek duidelijk worden of hij/zij voorgesteld kan worden op de ledenvergadering.

Bron: Supportersvereniging NEC

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
error: Het kopiëren van content is niet toegestaan