Dilemma’s rond een Teletubbie-stadion

Vandaag in de Gelderlander

Topsporthuis: 70 miljoen
Nieuwe Goffert wordt een ‘ Topsport- en Innovatiepark’.

De bouw van een nieuw Goffertstadion moet vanaf nu in een stroomversnelling ko­men. Burgemeester en wethouders van Nijmegen buigen zich binnenkort over de zogenaamde intentiever­klaring voor de bouw van een ‘ Topsport- en Innovatiepark’. De totale kosten worden nu ge­raamd op 70 miljoen euro, inclu­sief de boekwaarde van het huidi­ge stadion ( 11 miljoen) en de vele innovatieve en bijzondere oplos­singen voor de ‘groene’ ligging van het stadion in het stadspark. Met die groene voorzieningen is onge­veer 20 miljoen mee gemoeid.

Er komen onder meer ondergrond­se parkeergarages en groene heu­vels die de hele accommodatie aan het zicht onttrekken. In het ‘huis van de topsport’ moe­ten niet alleen de voetballers van NEC in een stadion met 20.000 plaatsen gaan spelen (is nu 12.500), maar moeten ook de topju­doka’s, -basketballers, -turnsters en -volleyballers onderdak vinden. De bedoeling is dat op 1 februari, voorafgaand aan NEC-Feyenoord, alle betrokken partijen hun goede bedoelingen vastleggen in intentie­verklaringen. Dat zijn niet alleen de genoemde sportclubs, maar ook de onderwijsinstellingen HAN en roc en de grote regionale medische instellingen als St. Maar­tenskliniek, CWZ en Radboudzie­kenhuis.

De komende maanden zal er heel wat gepraat en onderhandeld moe­ten worden, wil het ‘huis van de topsport’ daadwerkelijk binnen af­zienbare tijd gebouwd kunnen worden. De kosten zijn hoog, juist doordat het stadion moet opgaan in de omgeving. Subsidie-aanvra­gen bij gemeente, provincie, lande­lijke overheid en Brussel zullen in­gediend en gehonoreerd moeten worden. Bovendien is nog onduidelijk hoe de eigendom- en beheersconstruc­tie zal zijn. Momenteel is de ge­meente eigenaar van het stadion en is de Exploitatiemaatschappij De Goffert BV de huurder. Deze EDG verhuurt de verschillende on­derdelen weer door. Nu nog is de EDG een verlengstuk van NEC, in de nieuwe situatie zal dat moeten veranderen. ook andere partijen zullen moeten participeren. Voor­al politiek Nijmegen is nu aan zet.

Vervolg

Dilemma’s rond een Teletubbie- stadion
NEC-fans praten spottend al over het Teletubbie- stadion. De groene heuvel waaronder straks een topsportcentrum schuil gaat lijkt, inderdaad ernstig op het onderkomen van Dipsy, Laa- laa, Po en Tinky Winky. Of de Nijmeegse variant van Teletubbieland er komt, wordt dit jaar door de politiek beslist.

Alom was er in novem­ber 2007 bewonde­ring voor de plannen voor een nieuw Gof­fertstadion. De nieu­we Goffert, inmiddels overigens al tot ‘ Topsport en Innovatiepark’ omgedoopt, moet veel meer wor­den dan een voetbalstadion. Er komt een topsporthal voor de basketballers, volleyballers, tur­ners en judoka’s. Er komen trai­ningsfaciliteiten, commerciële ruimten voor bedrijven in de sportsector en medische voorzie­ningen, innoverende bedrijven; noem het maar op.

Uniek is het allemaal niet. Er zijn meer steden in Nederland waar een dergelijke bundeling van scho­ne, gezonde, sportieve en recreatie­ve activiteiten te vinden zijn, zoals Heerenveen, Eindhoven, Apeldoorn, en Amsterdam. Op één punt onderscheiden de Nijmeegse plannen zich rigoureus: nergens wordt iets van vergelijkba­re omvang gerealiseerd midden in de stad, in een park vol groen. En dat is nu ook net het grootste pro­bleem.

Het Goffertpark is uniek en moet dat blijven, de groene long in een stad die zo graag een groen imago heeft. En dat brengt kosten met zich mee. Nadere doorrekening leert dat het gehele ontwerp straks een waarde van zo’n 70 miljoen euro vertegenwoordigt. Dat is in­clusief de boekwaarde van het hui­dige stadion van zo’n 11 miljoen. Een belangrijke kostenpost is de zogenaamde ‘inbedding’ in de groene omgeving: parkeergarages onder de grond in plaats van nor­male parkeerterreinen, en een glooiende, groene heuvel rond het hele complex. Bij elkaar kost dat zo’n 20 miljoen. Precies hetzelfde complex neerzet­ten zonder alle groene toeters en bellen zou dus een heel stuk goed­koper zijn. Maar zo’n industrieel ogend ge­bouw, als het GelreDome zal in het Goffertpark nooit of te nim­mer verrijzen. Het bestemming­plan laat het niet toe, omwonen­den al helemaal niet en bepaalde politieke partijen zullen dergelijke horizonvervuiling in het ‘heilige’ park ook nooit accepteren.

En de hele handel dan maar op be­drijventerrein Bijsterhuizen neer­zetten is ook geen goed plan. Im­mers, ook dat kost zeker 40 mil­joen, waarna het huidige stadion ook ineens moet worden afgeschre­ven. Bovendien, momenteel komt ruim de helft van de NEC-fans met de fiets, lopend, of per open­baar vervoer naar het cluppie kij­ken. Op Bijsterhuizen zal de auto het noodzakelijke vervoermiddel worden. Dat is ook niet zo’n groe­ne gedachte.

NEC en de gemeente zijn ook hele­maal geen voorstander van verhui­zing. Een voetbalclub midden in het groen, midden in de stad, mooier kan het niet. En historisch gezien is het Huis van de Topsport ook precies waarvoor het Goffert­stadion ooit bedoeld was. Van 1939 tot de laatste verbouwing was het stadion zo multifunctioneel als maar kan. Er waren een wieler­baan, een atletiekbaan, er werd vol­op geturnd, gemusiceerd, enzo­voorts. Helemaal niets doen aan het sta­dion is ook geen optie. NEC draait momenteel uitstekend, verkoopt Nijmegen her en der in Nederland en zelfs Europa met verve als een stad waar het goed toeven is.

De club heeft nu een begroting van krap 13 miljoen, maar ziet con­currenten als Heerenveen, FC Twente, FC Utrecht en NAC steeds verder weglopen doordat die clubs grotere stadions hebben, met veel meer commerciële poten-tie. Zo bezien is stilstand al snel achteruitgang. In de plannen voor het nieuwe topsportcentrum is de gemeente Nijmegen straks eigenaar. De Ex­ploitatiemaatschappij De Goffert BV wordt de hoofdhuurder, die vervolgens alle ruimten onderver­huurt aan tal van partijen. Clubs als Matrixx Magixx, Vocasa, De Ha­zenkamp, Stichting Topjudo Nij­megen en instellingen als het ROC, de HAN, het CWZ, de Maar­tenskliniek en het Radboudzieken­huis. En natuurlijk NEC.

De laatste zal hoe dan ook de grootste smak van de huur moe­ten opbrengen. En dat wordt een probleem. De club krijgt welis­waar 8.000 plaatsen extra, waar­door de begroting richting de 20 miljoen gaat. Maar de hap die de huur straks uit die inkomsten neemt, maakt dat NEC sportief ge­zien dan nauwelijks kan groeien.

NEC is nu ongeveer 7 procent van de exploitatie kwijt aan huur. Dat percentage mag wel iets hoger, maar niet te veel. Natuurlijk, de 70 miljoen zal straks deels uit subsidies en bijdra­gen door derden (provincie, rijks­overheid, Europa, en dergelijke) komen, maar zoals de kaarten nu liggen, zal het niet genoeg zijn. De vraag is daarom of Nijmegen bereid is water bij de wijn te doen.

De overige sportclubs die straks in het Huis van de Topsport terecht komen, zijn zogenaamd gesubsidi­eerde huurders. Ze ontvangen nu gemeentelijke subsidies en dat geld nemen ze mee naar hun nieu­we onderkomen als huursom. De overige partijen zijn commerciële partners, die dus ook een commer­ciële, marktconforme (en dus voor winstgevende) huur moeten gaan betalen. En wat moet de profclub NEC gaan ophoesten?

Een ‘prijsdekkende’ huur lijkt al moeilijk, gezien de hoge kosten die met een nieuw stadion zijn ver­bonden. Momenteel wordt ook ge­keken naar iets als een marktcon­forme huur voor een voetbalsta­dion. Oftewel, kijk wat er elders in het land door profclubs betaald wordt. Ook kan gekeken worden naar alle extra uitgaven vanwege de extra ‘groene kosten’ op de Goffert. Een in de grond verzonken parkeerga­rage van 8 miljoen; moet NEC daaraan meebetalen? De grootste vraag is of politiek Nij­megen de echte wil heeft om een plaats te creëren waar de topsport kan bloeien.

Bron: De Gelderlander

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
error: Het kopiëren van content is niet toegestaan