Commercie rukt verder op bij NEC

Vandaag in de Gelderlander

Commercie rukt verder op bij NEC
Voetbalclub NEC balanceert tussen commercialisering en provincialisering, meent Henk van Houtum. Hij is bang voor ontsporing en vreest dat NEC steeds meer een commercieel product wordt. De échte supporter heeft dan het nakijken.

NEC gaat ‘Europa in’, om te beginnen naar Boekarest in Roeme­nië. Het is dus zoals trainer Mario Been het zo vaak zo mooi zei ‘allemaal goed gekomen’. Om het succes te bestendigen moet NEC nieuwe keuzes gaan maken. Veel clubs kie­zen voor steeds verdergaande com­mercialisering om daarmee een grotere begroting te krijgen. Het is de vraag wat NEC gaat doen.

Voor de prestaties van een betaald­voetbalorganisatie (BVO) is de be­groting inderdaad cruciaal gewor­den. Betaald voetbal is een bedrijfs­competitie geworden. Meer geld betekent betere spelers, betere pres­taties, meer supporters en meer media-aandacht, wat weer meer geld oplevert, et cetera. Vooral de media zijn in minder dan tien jaar tijd, eigenlijk sinds de privatisering ervan, een dominan­te factor geworden in het financie­ren van clubs en competities. Het voetbal is al lang niet meer louter een strijd om de bal. Het is ook een strijd om exposure geworden.

Voetbalwedstrijden zijn steeds meer een televisieshow met spe­lers en trainers als acteurs die mon­diaal mobiel zijn geworden. Met mondiaal vrij verkeer van spelers is overigens niets mis. Een nationa­listische begrenzing van spelersmo­biliteit zoals de FIFA wil teneinde de herkenning met de club te ver­groten, is niet alleen een archaï­sche bloed- en bodempolitiek, maar erger nog, het discrimineert mensen op basis van afkomst en het remt de mondiale ontwikke­ling van talent. Ook NEC is qua spelers al lang niet meer lokaal.

Daar hebben de prestaties en de lo­kale verbondenheid met NEC niet onder geleden. Integendeel, zie het huidige succes en terechte en­thousiasme voor NEC. Wat er wel mis is, is dat voetballers mondiaal vermalen worden in de ratrace tus­sen de naamlozen, de Naamloze Vennootschappen. De uitwas hiervan is dat spelers als halffabrikaten gezien worden, dat als ruw en jong ‘’materiaal’ goedkoop geïmporteerd moet wor­den om het vervolgens na een tijd van veel exposure met winst te kunnen doorverkopen aan de gro­te clubs.

Deze ratrace om exposure en in­komsten transformeert spelers tot producten, toeschouwers tot con­sumenten en clubs tot entertain­mentbedrijven. Het gevoel de ei­gen club niet meer te herkennen ligt niet aan de afkomst van de spe­lers, maar aan de gemakkelijk ver­teerbare maar smakeloze hambur­ger die de amusementsindustrie van het voetbal maakt.

Ook onze Nijmeegse eredivisie­club lijkt noodgedwongen meege­gaan in de ratrace van anonieme commercialisering. Met gericht hos­pitality management wordt ook NEC als een commercieel theater en als ‘ belevenis’ ‘ neergezet. De club wordt steeds meer een com­mercieel product dat moedig eigen­heid en authenticiteit als leus ver­koopt (‘ Wij staan voor NEC’) maar feitelijk niets minder dreigt te worden dan een lokale variatie op een mondiaal ontspoorde in­dustrie.

NEC zit in een spagaat, het moet twee heren dienen: enerzijds de commerciële media die streven naar marktaandeel, omzet en ei­gendom en anderzijds de suppor­ters en kleine sponsors van NEC die veelal uit de regio komen voor wie NEC ‘hun cluppie’ is. NEC moet dus navigeren tussen een gestandaardiseerd product zon- der lokale eigenheid, een Mc Soc­cer, en een club zonder veel inkom­sten en lage klassering maar veel lokale kleur, een SV Provincia.

Waar staat NEC voor? Wellicht moet NEC opgekocht worden door de supporters zodat het weer echt een volksclub wordt. Dat is in ieder geval een weg met Europese allure. Want Barcelona ging NEC al voor. Ook die club is in handen van de supporters. En met Barcelo­na is het ‘ook goed gekomen’. En wat zou het dan mooi zijn: een herhaling van de Europese wed­strijd tussen de volksclubs NEC en Barcelona. Een vervolg op die mooie wedstrijden in 1983.

Door Dr. Henk van Houtum, docent op de Radboud Universiteit Nijmegen

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
error: Het kopiëren van content is niet toegestaan