Beslissing over TIP eind 2010

Vandaag maakte de nieuwe Nijmeegse coalitie de plannen voor de komende 4 jaar bekend. Groen Links, PvdA en D’66 presenteerden een coalitieakkoord met de titel "Werken aan een duurzame toekomst" en wij bladerden snel door naar de sectie Sport, alwaar de plannen met betrekking tot het Topsport- en Innovatiepark (TIP) met daaraan gekoppeld de verbouwing van het Goffertstadion beschreven worden. Conclusie: er komt extra onderzoek naar de beste lokatie (voor TIP, niet stadion) en eind 2010 wordt de knoop doorgehakt. Verder blijft de voor NEC lucratieve deal om af te zien van de eigendomsrechten van de Eendracht zoals ie was.

Hieronder de volledige tekst uit het coalitieakkoord over TIP. Meer informatie over alle andere plannen voor onze stad vind je hier.

Topsport en Innovatiepark
We staan achter het concept van het Topsport en Innovatiepark. De verbinding tussen topsport en kennis- en
zorginstellingen past bij onze ambities voor vernieuwing, medische technologie en economische ontwikkeling.
De keuze van de meest geschikte locatie verdeelt de coalitie, zoals ook in de Nijmeegse samenleving de
meningen verschillen. De Goffert en de Nieuwe Dukenburgseweg zijn de voorliggende opties, die beide heel
verschillende voor- en nadelen hebben. De verbinding met NEC en met de tweede ring op het stadion vormen
voor de samenwerkende partners inhoudelijke pluspunten van de Goffert. Het behoud van het groene karakter
van het stadspark en het beperken van de parkeerdruk voor de omgeving staan daartegenover als zware
tegenargumenten. De Nieuwe Dukenburgseweg biedt meer ruimte en minder aantasting van groen. De
verbinding met het stadion en met NEC is daar echter nauwelijks aanwezig. Zowel financieel als inhoudelijk
levert dat minder synergie op, wat mogelijk een bedreiging vormt voor de levensvatbaarheid van het TIP.
Daarom laten wij een aanvullend onderzoek verrichten naar de voor- en nadelen van beide locaties. Onderwerp
van onderzoek zijn de inhoudelijke haalbaarheid van het concept op beide locaties, een second opinion
over de financiële gevolgen en het financiële draagvlak, de invloed op de deelname van de beoogde partners
en de mogelijke oplossingen voor parkeren en toegankelijkheid zonder groen en woongebieden aan te tasten. 

Voor de uiteindelijke beoordeling hanteren we een aantal randvoorwaarden:
• het parkeren gaat niet ten koste van het groen en van de woonwijken,
• de exploitatie van het TIP doorstaat de toets der kritiek van een onafhankelijke accountant,
• NEC kan voor minstens vijf jaar de huur garanderen en
• er gaat geen extra gemeentelijk geld bij.
Eind 2010 beslist de Raad over realisatie van het Topsport en Innovatiepark en over de locatie, op basis van
het aanvullend onderzoek.

Los van de ontwikkelingen rond het TIP willen we invloed houden op de bestemming en de verdere ontwikkeling
van het Eendrachtcomplex in samenhang met het Stadion en het Goffertpark. In dat perspectief heeft
het vorig college een voorstel gemaakt over het terugkooprecht van de Eendracht, dat nu voorligt bij de raad.
Als coalitie stemmen we in met de voorgestelde constructie, waarbij we wel als voorwaarde stellen dat NEC
vanaf midden 2011 de huurbetalingen weer regulier binnen zijn begroting moet kunnen opbrengen.

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.