Intentieverklaring voor de “topsport” is ondertekend

Huis Topsport: een ontmoetingsplaats voor sport, kennis en technologie

Tien instellingen voor topsport, medische wereld en het onderwijsveld hebben gistermid­dag bij en met voetbalclub NEC, de intentieverklaring voor Top­sport- en Innovatiepark De Gof­fert ondertekend. Een idee van de gemeente Nijmegen waarvoor een investering nodig is van 83 mil­joen euro. Het grootste deel van de financiering is afgedekt. De ge­meente zoekt nog zo’n tien mil­joen euro.

Als alles volgens plan verloopt kan de eerste schop in 2011 de grond in, verwacht wethouder Paul De­pla van Nijmegen. „Met deze intentieverklaring ge­ven we aan dat alle partijen naar één doel werken. Dat is voor het eerst in de geschiedenis”, reageert hij. „Dit plan geeft duidelijk aan dat sport een katalysator is voor het economisch beleid en voor in­novatie.”

Wethouder Depla is overtuigd van de levensvatbaarheid van het Huis van de Topsport bij De Goffert. En het resterende geld komt er ook. „We investeren minder gemeen­schapsgeld in dit project dan me­nigeen denkt. Bij de sportaccom­modaties in De Waalsprong of van het nieuwe zwembad in Nijme­gen- Oost zijn we naar verhouding meer geld kwijt. Datzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld de nieuw­bouw van Doornroosje.”

Als de plannen doorgevoerd kun­nen worden, dan komen er niet al­leen de noodzakelijke uitbreiding van het NEC- stadion van 12.000 naar 20.000 zitplaatsen, maar ook een topsporthal, een trainingshal, een turnhal ( GTV De Hazen­kamp), een dojo (Stichting Top Sport Judo Nijmegen), paramedi­sche voorzieningen en onderwijs­ruimten, commerciële ruimten, bu­siness-, congres- en horecaruimten en ondersteunende ruimten. Dat alles moet zodanig rond het sta­dion worden ingepast dat de direc­te omgeving daarvan geen hinder ondervindt. Het betekent in feite dat het in een glooiende heuvel komt te liggen en vooral onder­gronds. Door deze wijze van bou­wen verwacht de gemeente niet dat er veel kritiek uit de buurt komt.

In het bestemmingsplan is een wijzigingsclausule opgeno­men waarmee de gemeente ge­makkelijk bouwvergunningen kan verstrekken. „Dit jaar laten we een haalbaar­heidsonderzoek uitvoeren. Er wordt naar alle aspecten gekeken. Ook naar eventuele varianten. Want mocht nu blijken dat dit con­cept elders ook gemakkelijk uitge­voerd kan worden, dan wordt dat in de eindafweging meegeno­men”, zegt Depla. Hij verwacht dat de gemeenteraad in de loop van 2010 het definitieve besluit neemt en dat daarna in 2011 de schop de grond in kan. Helemaal in de traditie van Het Goffertpark.

Bron: De Gelderlander

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
error: Het kopiëren van content is niet toegestaan