Jacco Swart: “NEC heeft nul euro huurachterstand”

Vandaag in de Gelderlander.

Jacco Swart: ‘ NEC heeft nul euro huurachterstand’

In het interbellum tussen het oude en het nieuwe voetbalseizoen trekt alge­meen directeur Jacco Swart van NEC een tussenbalans.

Half juni. De voetballers van NEC liggen op Eu­ropese stranden of be­vinden zich zelfs in echt exotische omgeving. Maar op de burelen van het Goffertstadion heerst dezer dagen nog volop be­drijvigheid. Ook Jacco Swart holt ­net als tijdens het voetbalseizoen ­van bespreking naar vergadering. Met enige moeite vindt hij wat tijd voor het maken van een klei­ne tussenbalans.

Om te beginnen: hoe loopt de ver­koop van seizoenkaarten? „Fantastisch. Als we willen, kun­nen we het stadion voor het ko­mende seizoen moeiteloos vullen met vaste klanten. Dat zullen we niet doen. We willen een paar honderd stoelen vrijhouden. Op de eerste plaats omdat we bij risi­cowedstrijden uit veiligheidsover­wegingen een aantal bufferplaat­sen moeten hebben. Daarnaast vin­den wij het belangrijk om een be­perkte hoeveelheid kaarten achter de hand te hebben voor de losse verkoop en voor acties op scholen en amateurclubs. Zoals het zich nu laat aanzien zullen wij deze zomer voor het eerst een beperkte wacht­lijst moeten aanleggen. Een mooie stimulans om haast te zetten ach­ter de stadionplannen.”

Het afgelopen boekjaar werkte NEC met een begroting van 12 mil­joen euro. Hoe ziet dat er voor het komende seizoen uit? „We gaan ook het komende jaar werken met een begroting van 12 à 13 miljoen. Maar er zitten nog ge­noeg uitdagingen in om dat te rea­liseren. Neem de shirtreclame. Zo­als bekend is de voorkant van het tenue verkocht (aan de Curaçaose investeerder Gregory Elias, red.), maar de achterkant is nog vrij. Daar moeten we nog iemand voor vinden. Verder gaan we het ko­mende seizoen onze boarding ver­vangen door een digitaal LED- sys­teem waarop bedrijven reclame kunnen maken. De nieuwe tech­niek is in vergelijking met het oude rolbandsysteem veel flexibe­ler, biedt bijvoorbeeld de mogelijk­heid om gebruik te maken anima­ties. Het is wel een duur systeem.

De huur bedraagt ruim 100.000 eu­ro per jaar en die moet je er na­tuurlijk wel uit zien te krijgen.” „Het boekjaar eindigt op 1 juli, de jaarcijfers zijn dus nog niet be­kend. Toch rekenen we er op dat we een kleine winst zullen boe­ken. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat we daarin wel het trans­ferresultaat van Edgar Barreto is verwerkt. Door de goede resulta­ten in de tweede helft van het sei­zoen hebben we veel meer aan pre­mie moeten betalen dan we had­den begroot. Daar staat tegenover dat we ook extra inkomsten heb­ben gehad. Neem alleen de tv- gel­den, we ontvangen straks zo’n 1,5 ton meer dan begroot. De play-offs zelf hebben overigens per saldo weinig geld opgeleverd, maar des te meer goodwill. De kwalificatie voor de UEFA Cup is wat dat betreft onbetaalbaar.”

NEC houdt in zijn begroting geen rekening met transferinkomsten. „De KNVB staat dat niet meer toe. Maar minstens even belangrijk is dat je daarmee continuïteit van je bedrijfsvoering in de waagschaal stelt. Dat neemt niet weg dat wij als clubleiding graag een of twee spelers zouden willen verkopen. Supporters zijn daar niet blij mee, dat is logisch. Maar zakelijk gezien is het niet zo gek om spelers, behal­ve sportief, ook financieel te laten renderen. Neem Jeremain Lens. Als we zeker wisten dat we die over een of twee jaar voor 10 mil­joen aan Real Madrid konden ver­kopen, klopten we vandaag nog bij de investeerders aan om de be­nodigde 1,5 miljoen voor te schie­ten. Maar zoiets is niet te voorspel­len. Daarom is zo’n investering op dit moment voor NEC een brug te ver. Al hebben wij niet de illusie dat we het elftal ook in de toe­komst op peil kunnen houden met het aantrekken van alleen maar transfervrije spelers.”

De gemeenteraad trok vorige maand aan de bel omdat jullie nog altijd geen financiële buffer hebben aangelegd. „ Die afspraak vloeide voort uit de verkoop van het stadion. Het was de bedoeling dat wij in vijf jaar een buffer zouden aanleggen ter hoogte van drie keer de jaarhuur. Dit om ook in magere tijden de huur te kunnen voldoen. Doordat NEC in 2003 en 2004 een met een exploitatietekort kampte, is dat niet gelukt. De laatste jaren heb­ben we wel positieve resultaten ge­boekt, maar niet zodanig dat we onze vermogenspositie substanti­eel hebben kunnen versterken. Ik stel wel vast dat NEC een keurige huurder is. Alleen hebben wij met de gemeente bepaalde afspraken gemaakt over het betalingsritme van de huur. Dit omdat je als bvo in de ene periode veel meer liqui­de middelen hebt dat in de ande­re. Maar per saldo hebben wij nul euro huurachterstand.” „Binnenkort vindt het periodieke overleg met het gemeentebestuur plaats. Dan staat ook deze kwestie op de agenda. Persoonlijk vind ik echter dat deze discussie niet ge­voerd zou moeten worden. NEC is een bedrijf, in veel opzichten ver­gelijkbaar met andere ondernemin­gen, maar er zijn ook bijzondere kenmerken. Een bvo is niet uit op financiële winstmaximalisatie maar op sportieve winstmaximali­satie. Als wij ons volledig zouden moeten focussen op de vereiste buffer, komt in mijn optiek de con­tinuïteit van de club in gevaar.” „Het is op z’n minst opmerkelijk dat de gemeenteraad ons daags na het bereiken van Europees voetbal dit ‘ bedankje’ stuurde. Ik vraag me wel eens af of de raad zich wel rea­liseert wat deze club in de Nij­meegse samenleving betekent.”

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
error: Het kopiëren van content is niet toegestaan